dimecres, 2 de maig de 2012

Joguines reciclades

El projecte de millora que estem desenvolupant la meva companya de pràctiques, Estefi, i jo, tracta sobre la creació de joguines a partir de material reciclat.
Aquest tema no ha sorgit de nosaltres, sinó de les mestres que composen el centre, amb lo qual apreciem que sorgeix d'elles la necessitat d'elaborar aquest projecte, que és un dels condicionats per a la seva continuació i millora constants.
Les raons per les quals s’ha escollit es basen sobretot en els principis que el PEC desenvolupa sobre el reciclatge i el consumisme.

Són conscients que en el dia a dia es fan servir molts materials que després són llençats al fems, sense saber les qualitats que aquests ofereixen per a la creació de qualsevol tipus de recurs dins l’àmbit educatiu. Per això elles intenten aprofitar tots els materials que entren a l’escola així com el que cadascú, tant mestres com infants i famílies, poden arreplegar a casa per tal de extreure’n el profit que els pertoca.
D’aquesta manera, a partir de les joguines reciclades, de forma indirecta, es fa partícips i conscients als infants del tipus de material que s’està emprant i, com a conseqüències s’està treballant el concepte de ‘consumisme’.
  
Dins d’aquesta darrer, ambdues (n’Estefi i jo) hem pogut comprovar a nivell de recursos d’aula la gran quantitat de materials de plàstic de què es disposen així com les conseqüències negatives que aquests aporten: les accions que fomenten les joguines són dirigides, no afavoreixen la creativitat ja que es limiten a l’assaig- error, l’error adopta un paper negatiu ja que no s’afavoreix l’èxit dels infants ni el desenvolupament segons les seves capacitat, el conflicte entre iguals no és una font d’aprenentatge, etc.

Per totes aquestes raons se’ns ha demanat l’elaboració d’un projecte de millora que, sense suplir les joguines de plàstic que hi ha a l’aula, ofereixi altres recursos més oberts, globalitzats i dirigits a les capacitats i necessitats dels nens, a partir de material reciclat, jugant entre material no estructurat i material delimitat.

Un dels condicionants també que determinen el nostre projecte és que o bé les joguines vagin dirigides a tots els alumnes del centre, o bé crear joguines determinades per a cada edat. En el nostre cas, el projecte de millora ha proposat diverses joguines que abracen diferents edats i que poden esser emprades per les mateixes, intentant que les propostes siguin equitatives per a totes les edats.

Tal i com he dit, la informació s'ha extret dels DOCUMENTS DE CENTRE: PEC i ROF. La resta de dades amb què ens hem basat per a l'elaboració del projecte de millora és nostra observació així com bibliografia relacionada amb el joc ( Romeros Rosales, V. i Gómez Vidal, M. (2003). Metodología del juego. Servicios sociolculturales y a la comunidad. Ed. Altamar.i webgrafia que ens explica i desenvolupa el tema del reciclatge en relació amb la creació de joguines
Justament aqueta activitat està feta després d'haver parlat de la diferència entre els projectes de millora i les bones pràctiques.
Certament es tracta d'un projecte de millora ja que el centre ha detectat una mancança o un aspecte que necessita millorar. És evident que a les aules hi ha excés de material de plàstic en constraposició a materials elaborats per a les mateixes mentres.
Aquesta juntament amb les exposades anteriorment són el que evidencien la necessitat d'un pla de millora que és plantejat per les mestres i que va dirigit a la millora de la qualitat educativa, que repercuteix directament en els alumnes.

 
Els objectius que ens hem marcat són:
  • Proposar alternatives a l’hora de crear joguines, complementant les joguines de plàstic com a recurs educatiu.
  • Evitar el consumisme
  • Proporcionar les joguines necessàries. Evitar l’excés.
  • Crear joguines per la diversitat, evitant la discriminació per sexes, per recursos econòmic i altres característiques.
  • Introduir el material no estructurat com a joguina a l’aula.
  • Donar valor als materials quotidians, de l’entorn i de la vida diària.
  • Potenciar la creativitat dels infants a l’hora de jugar amb els materials oferts.
  • Conscienciar a la comunitat educativa (infants, famílies i mestres) de la importància del reciclatge, dels beneficis que aporta.
Quan vàrem tenir la reunió va quedar ben clar que el que volíen eren joguines, no material no estructurat plantejat dins un context de joc. De tal manera que n'Estefi i jo ens vam posar 'manos a la obra' i després de fer recerca d'informació, d'haver esbosat les idees de joguines i d'haver exposat les propostes a la mestra, aquestes les van acceptar i les vam posar en pràctica juntament amb una graella d'avaluació, del recull d'evidències a partir d'imatges i de notes de camp.


Per a la seva posada en pràctica ens vàrem fer una graella de temporització amb el dia de posada en pràctica de cada joguina. D'aquesta manera, comptàvem amb un mes, planificació que s'ha vist alterada per activitats de centre i característiques particulars de cada aula.
A dies d'avui estem acabant d'aplicar les joguines elaborades i hem extret unes primeres conclusions (resultat de l'observació i avaluació de la posada en pràctica de les joguines) que hem compartit amb les mestres de l'escola i és que efectivament, amb aquesta proposta no extreiem tots els beneficis que ens aporta el material reciclat. Per sort, aquest projecte també ha servit com a mitjà de conscienciació de les mestres i com a recurs a partir del qual es fonamentarà el proper projecte de millora.
D'aquesta manera, podríem dir, que el nostre projecte ha portat a terme una avaluació que ens ha servit per veure que el projecte de millora, tot i ser correcte, no és del tot factible i per lo tant, la seva continuació i futura avaluació desencadenarà en un nou projecte de millora.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...